KÖZVETÍTÉSI SZERZŐDÉS

 

1)    A megbízó …………………………………….. (név), anyja neve: ………………………………….., szül. hely, idő:…………………………………, lakcím: ...……………………………………………………………..

megbízza a Csudijó-Studió Kft. 8220 Balatonalmádi, Fehérkereszt u. 5. (Cégjegyzékszám: 19 09 513612, Adószám: 23141469-1-19) ingatlanközvetítő irodát, hogy ………………………………………………..……………………… (cím) …………………… hrsz. ingatlan eladása érdekében részére vevőt közvetítsen. Irányár: …………………………………….. Ft. A megbízott a megbízást elfogadja az alábbi feltételek szerint.

 

1)    A megbízott vállalja az ingatlan adatainak rögzítését, számítógépes nyilvántartásba vételét; a lehetséges érdeklődő ügyfelek megkeresését, az érdeklődők számára az adatok közvetítését, az ingatlan megtekintésének egyeztetését, a felek tárgyalásainak szakmai segítését; az ingatlanról fényképek készítését és azok feldolgozását; az ingatlan újságban, interneten, a médiában történő hirdetését, illetve más partnerirodák közreműködésének igénybe vételét.

 

2)    A megbízottat közvetítői jutalék illeti meg, melynek mértéke az ingatlan eladási árának bruttó 3 %-a, de minimálisan 150.000,- azaz egyszázörvenezer Ft, amennyiben az iroda által kiközvetített vevő vásárolja meg, vagy cseréli el a fent körülírt ingatlant. (A megbízó abban az esetben is köteles megfizetni a jelen szerződésben körülírt ingatlan közvetítői jutalékát, ha az nem a megbízó tulajdonában áll.)

 

3)    Szerződő felek megállapodnak abban, hogy megbízó a megállapodott jutalék összegét utólag sem vitatja. A megbízott pedig kijelenti, hogy a jelen szerződés nem bír kizárólagos jelleggel.

 

4)    Az ingatlan adatlapon megjelölt eladási ár minden esetben tartalmazza az ingatlaniroda közvetítési díját.

 

5)    A közvetítői jutalék nem tartalmazza az ügyvédi költségeket.

 

6)    A jutalék esedékessége: A teljes közvetítői jutalék azon a napon jár a megbízottnak, amikor az ingatlan eladására vonatkozó jogügyletet az eladó és a vevő (vagy megbízottjaik) aláírták, de nem később, mint a vételár, - vagy annak első részlete, vagy foglaló vagy bármely egyéb jogcímen – megfizetésekor.

 

7)    A megbízó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező bárminemű változásról- különösen az eladásról az irodát három munkanapon belül tájékoztatja e-mailben vagy levélben, de mindenképpen dokumentálhatóan. Amennyiben a megbízó a tájékoztatást elmulasztja, az irodának 20.000,-Ft-ot köteles fizetni az ezzel okozott többletkiadások (hirdetés, regisztrálás, ügyintézés) fedezésére. Természetesen az iroda által kiközvetített vevő vásárlása esetén a 3. pontban meghatározott jutalék jár a megbízottnak.

 

8)    Megbízó tudomásul veszi, hogy a megbízott az ingatlanközvetítés eredményességéért szavatolni, arra határidőt vállalni nem tud.

 

9)    Abban az esetben, ha a megbízó az ingatlant a „legalacsonyabb eladási ár” alatt kívánja értékesíteni, úgy köteles a megbízó a megbízottat három napon belül értesíteni.

 

10)  Ha a megbízó a jelen szerződés hatálya alatt, vagy azt követően a megbízott által közvetített vevő részére adja, vagy cseréli az ingatlant, úgy a jelen szerződésben rögzített közvetítői jutalékot tartozik megfizetni a megbízottnak, abban az esetben is, ha időközben ez a szerződés lejárt vagy a megbízó visszavonta.

  

11)  A jelen szerződés aláírásával a megbízó meghatalmazza a megbízottat, hogy képviseletében eljárva az ingatlannal kapcsolatos hatósági nyilvántartásokba (földhivatali nyilvántartás, cégnyilvántartás, érintett közüzem nyilvántartása, az ingatlan fekvése szerinti polgármesteri hivatal adóügyi és építésügyi nyilvántartása, stb.) betekintsen.

 

12)  Megbízó szavatolja, hogy jelen szerződés aláírására jogosult, az ingatlan felett rendelkezési joga van, ellenkező esetben minden felmerülő költséget maga vállal.

 

13)  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződésből eredő esetleges vitákat elsősorban békés tárgyalások útján rendezik.

Amennyiben megbízó nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy az iroda peres úton kénytelen követelésének érvényt szerezni, a fenti díjon felül a bíróság elmarasztaló ítélete esetén a perköltség is a megbízót terheli.

 

14)  Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos rendeletek és jogszabályok, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

15)  A jelen szerződésből eredő jogviták esetére a felek a Veszprémi Városi Bíróság kizárólagos illetékességét jelölik meg.

 

Záradék

Megbízott jóhiszeműen elfogadja a Megbízótól kapott információkat, így Megbízó felel minden olyan kárért, ami abból következett be, hogy nem adott meg minden szükséges információt, vagy azok hamisak. A kialakult helyzetért a felelősség teljes mértékben a Megbízót terheli.

Az ingatlanközvetítő iroda nem végzett az ingatlan jogi helyzetére vonatkozó vizsgálatokat, nem képezte a megbízás tárgyát az ingatlanhoz kapcsolódó kötelezettségek vizsgálata, sem az ingatlan-nyilvántartáson kívüli jogok és tények feltárása.

 

Megbízó aláírásával szavatolja, hogy jelen szerződés másolatát átvette.

 

 

Balatonalmádi, 2015. ………………… hó ……….. nap

 

 

 

 

 

                                                                 ...................................................                                           ......................................................                                                                 megbízást felvevő aláírása                                                            megbízó, szem.ig.szám